БЮЛЕТИН


  СОЦИАЛНА МЕДИЯ

  Get inspired

  Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


   Търсене

   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

   ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ

   НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

   1. Обща информация Този документ определя политиката за поверителност на Интернет магазина https://collibre.bg/(наричан по-долу „Интернет магазин“).Администраторът на данните в Интернет магазина е Коллибре България със седалище в гр. Пловдив на ул. Санкт Петербург №1, данъчен номер: BG206651685, Булстат 206651685,
   2. Лични данни
    1. Личните данни, събирани от Администратора, се обработват въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричан по-долу GDPR), действащия Закон за защита на личните данни и Законаза предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. (ДВ, бр. 144 от 2002 г., позиция 1204, с изменения).
    1. Администраторът събира информация, предоставена доброволно от Клиентите на Интернет магазина. Предоставянето на отбелязаните лични данни обаче е условие за подаване на поръчка, а последицата от непредоставянето им е невъзможността да се поръчат продукти в магазина.
    1. Освен това, Администраторът може да съхранява информация за параметрите на връзката, като например IP адреси, за технически цели, свързани с администрирането на сървъра, и за събиране на обща, статистическа демографска информация (например за региона, от който е осъществена връзката), както и за целите на сигурността.
    1. Администраторът полага специални усилия за защита на личните данни и на информацията, която му се предоставя и която се отнася до Клиентите на Интернет магазина. Администраторът полага дължимата грижа при избора и прилагането на подходящи технически мерки, включително такива от програмно и организационно естество, за да гарантира защитата на обработваните данни, по-специално за да ги защити срещу неразрешен достъп, разкриване, загуба и унищожаване, неразрешено изменение, както и срещу обработването им в нарушение на приложимото право.
    1. Личните данни ще бъдат обработвани в съответствие с принципите, посочени в член 5 (GDPR):
    1. Личните данни ще бъдат:
     1. обработвани в съответствие със закона, по справедлив и прозрачен начин за лицето, субект на тези данни; („спазване на закона, надеждност и прозрачност“);
     1. събирани за конкретни, изрични и законни цели и няма да се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; обработваните за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъотстветстващо на първоначалните цели по смисъла на чл. 89, ал. 1 GDPR („ограничаване на целите“);
     1. адекватни, релевантни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват („минимизиране на данните“);
     1. правилни и, ако е необходимо, се актуализират („правилни“);
     1. съхранявани във форма, която прави невъзможна идентификацията на лицето, за което се отнасят, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните се обработват; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, доколкото те ще се обработват единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, ал. 1 от GDPR, при условие че се прилагат подходящи технически и организационни мерки, изисквани от настоящия регламент за защита на правата и свободите на субектите на данни („ограничение на съхранението“);
     1. обработвани са по начин, осигуряващ адекватна сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или неправомерна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, посредством подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).
    1. В рамките на използването от страна на Администратора на инструменти, подпомагащи текущите му операции, предоставени например от Google, Личните данни на Клиента могат да бъдат предадени на държава извън Европейското икономическо пространство, по-специално на Съединените американски щати (САЩ) или на друга държава, в която сътрудничеща с него организация поддържа инструменти за обработка на Личните данни в сътрудничество с Администратора. При предаването на данни от Европа към САЩ някои структури, разположени там, могат допълнително да осигурят адекватно ниво на защита на данните по така наречената схема за защита на личните данни (повече информация е налична на адрес: https://www.privacyshield.gov/).
   3. Правни основания
    1. Основанието за обработването на личните данни на Клиента е преди всичко необходимостта да се изпълни договор, по който Клиентът е страна, или необходимостта да се предприемат стъпки по искане на Клиента преди сключването на договор (чл. 6, ал. 1, буква b) от GDPR).
    1. След предоставянето на отделно съгласие, съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR, данните могат да бъдат обработвани и с цел изпращане на търговска информация по електронен път или за провеждане на телефонни разговори за целите на директния маркетинг, съответно във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. или чл. 172, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията от 16 юли 2004 г.
    1. Личните данни могат да бъдат обработвани и с автоматични средства под формата на профилиране, при условие че Потребителят е предоставил съгласието си на основание чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR. Последицата от профилирането ще бъде създаването на профил на дадено лице с цел вземане на решения относно него или за анализиране или прогнозиране на неговите предпочитания, поведение и нагласи.
    1. Ако Клиентът се абонира за бюлетин, Администраторът изпраща на предоставения от Клиента адрес на електронна поща съобщения, съдържащи информация за продукти и услуги, предлагани в Интернет магазина, както и информация за организирани конкурси и промоции.
    1. За други цели личните данни на Клиента могат да бъдат обработвани въз основа на:
    1. приложимото право – когато обработването е необходимо за спазването на правно задължение, на което Администраторът подлежи, напр. когато въз основа на данъчни или счетоводни разпоредби Администраторът отчита сключени договори за продажба (чл. 6, ал. 1, буква с) от GDPR);
    1. необходимост за цели, различни от горепосочените, произтичащи от законовите интереси на Администратора или на трета страна, по-специално за установяване, предявяване или защита на претенции, кореспонденция с клиенти, включително чрез формуляри за контакт (включително отговори на съобщения на клиенти), пазарни анализи и статистика (чл. 6, параграф 1, буква f) от GDPR).
    1. Личните данни, обработвани с цел извършване на покупки, се обработват за периода, необходим за приключване на покупките и поръчките, след което данните, подлежащи на архивиране, се съхраняват за периода на давността на исковете. Личните данни, обработвани за маркетингови цели, обхванати от декларация за съгласие, ще бъдат обработвани до отмяната на съгласието.
   4. Получатели на лични данни
    1. Получатели на данните на Купувача могат да бъдат субекти, които изпълняват поръчката от името на Продавача и се занимават с неговото обслужване: транспортни фирми, счетоводни фирми, доставчици на стоки, доставчици на ИТ решения, фирми, които извършват плащания, банки, фирми, които предоставят маркетингови услуги, доставчици на телекомуникационни услуги, адвокатски кантори, упълномощени държавни органи.
   5. Вашите права в областта на защитата на данните
    1. Поради доброволния характер на предоставянето на лични данни от страна на Клиента, той има право на достъп до личните си данни, право на коригиране, право на ограничаване на обработката, право на преносимост на данните, право на заличаване, право на възражение, право на оттегляне на съгласието по всяко време.
    1. Ако се установи, че обработката на лични данни нарушава разпоредбите на GDPR, субектът на данните има право да подаде жалба до Председателя на Комисията за защита на данните.
    1. Конкретните условия на гореописаните права са посочени в членове 15-22 от GDPR.

   ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

   1. Използваме „бисквитки“ на нашите уебсайтове. (правно основание чл. 6, ал. 1, буква f) от GDPR)
   2. При сърфиране в уебсайта на Интернет магазина се използват файлове „бисквитки“, т.е. малка текстова информация, която се записва в крайното устройство на Клиента във връзка с използването на Интернет магазина. Тяхното използване има за цел правилното функциониране на уебсайтовете на Интернет магазина.
   3. Бисквитките, използвани от Администратора, са безопасни за устройствата на Клиента. По-специално, не е възможно вируси или друг нежелан софтуер или зловреден софтуер да проникнат в устройствата на Клиентите по този път. Тези файлове ни позволяват да идентифицираме софтуера, използван от Клиента, и да персонализираме Интернет магазина индивидуално за всеки Клиент. Бисквиткитеобикновено съдържат наименованието на домейна, от който произхождат, времето, в което се съхраняват в устройството, и стойността, която им е присвоена.
   4. Администраторът използва три вида бисквитки:
    1. Сесийни бисквитки: това са бисквитките, които се съхраняват на устройството на Клиента на Интернет магазина и остават там до края на сесията на браузъра. В този случай съхраняваната информация се изтрива окончателно от устройството. Клиент на Интернет магазина. Използването на сесийните бисквитки не позволява изтеглянето на каквато и да е лична информация или друга поверителна информация от устройствата на Клиента на Интернет магазина.
    1. Постоянни бисквитки: те се съхраняват на устройството на Клиента на Интернет магазина и остават там, докато не бъдат изтрити. Прекратяването на сесията на даден браузър или изключването на устройството не ги изтрива от устройството на Клиента на Интернет магазина. Използването на постоянните бисквитки не позволява изтеглянето на каквато и да е лична информация или друга поверителна информация от устройствата на Клиента на Интернет магазина.
    1. Аналитичните бисквитки ни позволяват да разберем по-добре как Клиентът взаимодейства със съдържанието на Магазина, за да организираме по-добре оформлението му. Аналитичните бисквитки събират информация за това как Клиентът използва Магазина, вида на страницата, от която е бил пренасочен, както и броя на посещенията и продължителността на посещението на Клиента на страницата на Магазина. Тази информация не записва конкретни лични данни на Клиента, но се използва за съставяне на статистика за използването на Магазина.
   5. Бисквитките могат да бъдат използвани от рекламни мрежи, по-специално от мрежата на Google, за показване на реклами, съобразени с начина, по който Клиентът използва Интернет магазина. За тази цел те могат да съхраняват информация за навигационния път на Клиента или за времето, прекарано на определена страница.
   6. Що се отнася до информацията за предпочитанията на Клиента, събрана от рекламната мрежа на Google, Клиентът може да преглежда и редактира информацията, получена от бисквитките, като използва инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html.
   7. Клиентът може самостоятелно и по всяко време да променя настройките на бисквитките, като определя условията за съхраняване и достъп до бисквитките на устройството на Клиента. Потребителят може да направи промяна на горните настройки от настройките на уеб браузъра или с помощта на конфигурацията на услугата. Тези настройки могат да се променят по-специално по такъв начин, че да се блокира автоматичното обработване на бисквитки в конфигурацията на уеб браузъра или всеки път да информира за тяхното записване в Клиентското устройство. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитките са на разположение в настройките на софтуера (браузъра).
   8. За да разберете как да управлявате бисквитките, включително как да ги деактивирате в браузъра си, можете да се обърнете към помощния файл на браузъра си.Можете да прочетете повече за това, като натиснете F1 в браузъра си.Освен това на следващите страници ще намерите подходящи съвети в зависимост от това какъв браузър използвате: Firefox
    Chrome
    Safari
    Internet Explorer / Microsoft Edge
   9. Клиентът може по всяко време да изтрие бисквитките, използвайки функциите, налични в уеб браузъра, който използва:
   10. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Магазина.

   18.05.2020