БЮЛЕТИН


  СОЦИАЛНА МЕДИЯ

  Get inspired

  Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales


   Търсене

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

     /  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

   https://collibre.bg/

    

   • Наименование на Продавача:
   • Коллибре България ООД
    ул. Санкт Петербург №1
    Пловдив, България
    данъчен номер: BG206651685
    Булстат: 206651685
    presiana@collibre.eu
   • Дефиниции
    1. Дефинициите, използвани в Общите условия, означават:
     • Работни дни – това са дните от понеделник до петък без официалните празници;
     • Клиент – физическо лице с пълна правоспособност за извършване на правни действия, а в случаите, предвидени в общоприложимите разпоредби – и физическо лице с ограничена правоспособност за извършване на правни действия; юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на която законът е предоставил юридическа правоспособност; – който прави поръчка при условията, посочени в настоящите Общи условия.
     • Потребител – пълнолетно физическо лице с пълна юридическа дееспособност, което извършва покупка при Продавача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.
     • Информационен бюлетин – услуга, състояща се във възможността за получаване на търговска информация от Продавача под формата на съобщения, изпратени на предоставения от Клиента имейл адрес. За да бъде извършено това, трябва да предоставите валиден имейл адрес или да активирате съответното поле във формуляра за регистрация или формуляра за Поръчка
     • Общи условия – този документ;
     • Продавач/Доставчик на услуги – Коллибре България ООД със седалище в Пловдив, България на ул. Санкт Петергург №1, данъчен номер: BG206651685, полски Булстат 206651685, presiana@collibre.eu
     • Стока – представен в онлайн магазина продукт, чието описание е налично до всеки от представените продукти;
     • Договор за продажба – договорът за продажба на Стоките, както е определен в Гражданския кодекс, сключен между Продавача и Клиента;
     • Услуги – предоставяните по електронен път услуги от Продавача на Клиентите по смисъла на Закона за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г.;
     • Получател на услуги – физическо лице с пълна правоспособност за извършване на правни действия, а в случаите, предвидени в общоприложимите разпоредби – и физическо лице с ограничена правоспособност за извършване на правни действия; юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на която законът е предоставил юридическа правоспособност; – който използва или има намерение да използва Електрона услуга.
     • Закон за правата на потребителите – Законът за правата на потребителите от 30 май 2014 г. ;
     • Поръчка – волеизявление на Клиента, насочено пряко към сключване на Договор за продажба, в което се посочват по-специално видът и броят на Стоките.
   • Общи разпоредби
    1. Настоящите Общи условия определят общите условия, начина на предоставяне на електронни услуги и продажби, извършвани чрез Интернет магазин https://collibre.bg/.
    2. Тези Общи условия са ниалични по всяко време на уебсайта https://collibre.bg/ по начин, който позволява тяхното четене, възпроизвеждан и запазване чрез отпечатване или запазване на носител по всяко време.
    3. За да започнете да използвате Магазина, е необходимо да се запознаете с тези Общи условия и изцяло да ги приемете. Прочитането и приемането на настоящите Общи условия се счита за равносилно на предоставяне от страна на Предприемача на информация за потребителя (Клиента), както е посочено в член 12 от Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г., като тази информация се съдържа в следващите точки на Общите условия.
    4. Използването на Интернет магазина е възможно, при условие че ИКТ системата, използвана от Клиента, отговаря на следните минимални технически изисквания: компютър или мобилно устройство с достъп до интернет, достъп до електронна поща, уеб браузър Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, активиране на бисквитките и Javascript в уеб браузъра.
    5. Получателят на услугата / Клиентът е длъжен:
     • да предостави само вярна, актуална и пълна необходима информация при регистрация и поръчка в Интернет магазина, както и да я актуализира незабавно при настъпили промени.
     • да използва услугите, предоставяни от Продавача, по начин, който не пречи на функционирането на Продавача, на Интернет магазина и на другите Клиенти;
     • да използва услугите, предоставяни от Продавача, по начин, който е в съответствие с разпоредбите на закона и настоящите Общи условия.
    6. Считано от 1 януари 2021 г., разпоредбите относно потребителя, предвидени в настоящите Общи условия и в Закона за правата на потребителите (право на отказ, гаранционна отговорност, забранени договорни клаузи), се прилагат за договорите, сключени след тази дата, също и за Клиенти, които са физически лица, сключващи договор, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, ако от съдържанието на тези договори следва, че те не са от професионален характер. За да се определи дали такъв Клиент има потребителски права при определени обстоятелства, трябва да се провери дали сключеният договор е от професионален характер въз основа на вписването на предприемача в Централния регистър на стопанската дейност на Република Полша.
   • Услуги
    1. Услугите се предоставят от Продавача безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
    2. Доставчикът на услуги предоставя следните Електронни услуги на Клиентите чрез Интернет магазина:
     • Подаване на поръчка и сключване на Договори за продажба, при условията, посочени в настоящите Общи условия;
     • Бюлетин;
     • Договорът за предоставяне на Електронни услуги, състоящ се в предоставяне на възможност на Клиента да направи Поръчка в Магазина, се сключва за определен срок и се прекратява, когато Поръчката бъде направена или когато Клиентът престане да я прави.
     • Бюлетинът е услуга, предоставяна по искане на Клиента след сключване на Договора, която включва получаването от Клиента, който е предоставил на Доставчика на услуги своя имейл адрес, по електронен път, на търговска информация за продуктите и услугите на Доставчика на услуги, включително по-специално информация за текущата му оферта, промоции, отстъпки и маркетингови акции.
    3. Договорът за предоставяне на услугата Бюлетин се сключва за неопределен период от време и се прекратява, когато Клиентът изпрати искане за премахване на своя имейл адрес от услугата за абонамент за Бюлетин или се отпише от услугата Бюлетин с помощта на линка в съобщението, изпратено като част от услугата Бюлетин.
    4. Доставчикът на услуги може по всяко време да прекрати договора за предоставяне на услуги с Клиента с 14-дневно предизвестие поради важни причини, под които се разбира промяна в разпоредбите на закона, уреждащи предоставянето на услуги по електронен път от страна на Доставчика на услуги, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Клиента и Доставчика на услуги, или промяна в обхвата или предоставянето на услуги, за които се прилагат разпоредбите на Общите условия.
    5. При нарушаване от страна на Клиента на разпоредбите на настоящите Общи условия, Доставчикът на услуги, след неефективна покана за преустановяване или отстраняване на нарушенията, определяйки подходящ срок, може да прекрати договора за предоставяне на услуги с 14-дневно предизвестие.
    6. Прекратяването на договора за предоставяне на услугата Профил от всяка от Страните, както и прекратяването на договора за предоставяне на услугата Профил със съгласието на двете Страни, не засяга придобити от Страните права преди прекратяването му.
   • Договор за продажба на стоки
    1. Информацията за Стоките, предоставена на уебсайтовете на Магазина, по-специално техните описания, технически и потребителски параметри, както и цени, представлява покана за сключване на Договор по смисъла на член 71 от Гражданския кодекс.
    2. Всички налични в онлайн Магазина Стоки са фабрично нови, без физически и юридически дефекти.Това са хранителни добавки съгласно определението в член 3, ал. 39 от Закона за безопасността на храните и храненето от 25 август 2006 г.
    3. Продавачът е спазил задължението, посочено в регламента на ЕС (Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2011 г. относно предоставянето на информация за храните на потребителите).
    4. Подаването на Поръчка е възможно без регистрация.
    5. Условието за подаване на Поръчка е притежаването на активен имейл профил. Във Формуляра за поръчка се изискват следните данни: име, фамилия, адрес за доставка, имейл адрес, телефон за връзка. Неправилното попълване на формуляра или предоставянето на неверни данни може да доведе до отказ на интернет магазина от реализация на Поръчката. Неспазването на дължимата грижа при попълването на формуляра може да доведе до това, че Клиентът ще трябва да понесе допълнителни разходи, включително: разходи с характер на обезщетение, разходи за неправилно извършена доставка, разходи за повторна доставка и други оправдани разходи, направени от Магазина с цел реализация на дадена поръчката.
    6. В случай на подаване на Поръчка чрез формуляра за Поръчка, наличен на уебсайта на Интернет магазина, Поръчката се подава от Клиента към Продавача в електронна форма и представлява оферта за сключване на Договор за продажба на Стоките, предмет на Поръчката. Направената в електронна форма оферта е обвързваща за Клиента, ако Продавачът изпрати на посочения от Клиента електронен адрес потвърждение за приемане на Поръчката за реализация, което представлява декларация на Продавача за приемане на офертата на Клиента, и в момента на получаването й от Клиента, Договорът за продажба се счита за сключен.
    7. Договорът за продажба се сключва на полски език.
    8. Поръчките могат да се правят 24 часа в денонощието. Подаването на поръчка води до задължение за плащане.
   • Доставка на стоки
    1. Доставката на Стоките се извършва на адреса, посочен от Клиента при подаване на поръчката. (За повече информация вижте раздела за доставки на уебсайта https://collibre.bg/). Доставката на Стоките е ограничена до територията на ЕС
    2. Доставката на Стоките се извършва от куриерска фирма.
    3. Купувачът може да получи стоките лично в пунктовете за получаване пратки (само DHL Parcel Полша).
    4. Продавачът, на уебсайтовете на Магазина в описанието на Стоките, информира Клиента за броя на работните дни, необходими за изпълнение на Поръчката и нейната доставка, както и за размера на таксите за доставката на Стоките.
    5. Срокът за доставка и изпълнение на Поръчката се изчислява в работни дни.
    6. Ако за Стоките в дадена Поръчка са предвидени различни срокове за доставка, най-дългият от предвидените срокове се прилага за цялата Поръчка.
   • Цени/ Плащания
    1. Цените на стоките са посочени по избор на Клиента в полски злоти или евро и включват всички компоненти, включително ДДС и други такси.
    2. Клиентът може да избере следните форми на плащане:
     • Онлайн плащане и платежни карти:
     • – Доставчик на услуги за онлайн плащане също е Pay Pal ( PayPal Europe).
     • – Субектът, предоставящ услуги за онлайн плащания, е PayU S.A.
     • – Доставчикът на онлайн платежни услуги е PayPro S.A
     • – в този случай реализацията на Поръчката ще започне, след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за приемане на Поръчката и след като Продавачът получи информация от системата на доставчика на платежни услуги, че плащането е извършено от Клиента, а изпращането ще се осъществи незабавно след обработката на Поръчката).
     • – Потребителят трябва да бъде информиран непосредствено преди плащането на сумата на поръчката за възможните начини за извършване на плащането и за данните на платежния оператор, ако услугата предлага такава възможност. Подробните правила за извършване на плащания чрез оператори за електронни плащания са налични на уебсайта на съответния оператор.
     • – При извършване на плащане чрез оператор за електронни плащания Потребителят е задължен да следва инструкциите, предоставени от оператора за електронни плащания, за да извърши плащането.
     • Наложен платеж, т.е. с карта или в брой в момента на доставката на стоките на Купувача – достъпен само в Полша – (в този случай реализацията на Поръчката и нейното изпращане ще започне, след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за приемане на Поръчката и за окончателна обработка на Поръчката);
    3. Клиентът упълномощава Продавача да издаде данъчна фактура без подпис на получателя в електронна форма (или всяка друга фактура, документираща продажбата в електронна форма).
   • Право на отказ от Договора
    1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може да се откаже от договора за продажба на стоки, без да посочва причина, като подаде съответното заявление в срок от 14 дни от датата на доставка на стоките.
    2. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може да се откаже от договора за предоставяне на услуги или от договора за предоставяне на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, без да посочва причини, като подаде съответното заявление в срок от 14 дни от сключването на договора.
    3. Срокът за отказ от договор започва да тече в следните срокове:
     • за договор за продажба – от момента на влизане във владение на стоките от Потребителя или от посочена от него трета страна, различна от превозвача, а за договор, който включва множество стоки, доставени поотделно или на части – от момента на влизане във владение на последната стока или част,
     • за останалите договори – от датата на сключване на договора.
    4. Клиентът може сам да напише декларацията за отказ или да използва образеца на декларация за отказ от договор ( приложение № 1 ).
    5. При получаване на декларацията за отказ от договор от страна на Потребителя, Продавачът изпраща на електронния адрес на Потребителя потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Договора.
    6. При отказ от Договор от разстояние, договорът се счита за несключен. Предоставеното от страните се връща непроменено, освен ако промяната не е необходима за установяване на естеството, характеристиките и функционалността на Стоките. Връщането се извършва незабавно, но не по-късно от 14 дни.
    7. Закупените Стоки трябва да бъдат върнати на адреса на Продавача.
    8. Продавачът се задължава незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на декларацията на Потребителя за отказ от Договора за продажба, да му върне всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Стоките до Потребителя. Продавачът връща плащането, като използва същия начин на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на връщане, който не включва разходи за Потребителя.
    9. Продавачът може да задържи връщането на плащанията, получени от Потребителя, докато не получи обратно Стоките или докато Потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно Стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо, освен ако Продавачът не е предложил сам да вземе Стоките от Клиента.
    10. Ако Потребителят, упражняващ правото си на отказ, е избрал начин на доставка на Стоките, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя направените от него допълнителни разходи.
    11. Клиентът поема само преките разходи за връщане на Стоките, освен ако Продавачът не се е съгласил да поеме тези разходи.
    12. Считано от 1 януари 2021 г., разпоредбите относно потребителя, предвидени в настоящите Общи условия се прилагат за договорите, сключени след тази дата, също и за Клиенти, които са физически лица, сключващи договор, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, ако от съдържанието на тези договори следва, че те не са от професионален характер. За да се определи дали такъв Клиент има потребителски права при определени обстоятелства, трябва да се провери дали сключеният договор е от професионален характер въз основа на вписването на предприемача в Централния регистър на стопанската дейност на Република Полша.
   • Изключване на правото на отказ
    1. Правото на потребителя на отказ се изключва в следните случаи:
     • предоставяне на услуги, ако Продавачът е изпълнил услугата изцяло с изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди предоставянето на услугите, че след изпълнението от страна на Продавача ще загуби правото си на отказ от Договора;
     • Договор, при който цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, които не се контролират от Продавача и които могат да настъпят преди края на срока за отказ;
     • Договор, предмет, на който е предоставяне на специална вещ, произведена в съответствие със спецификациите на Потребителя или за неговите индивидуални нужди;
     • Договор, в който, продаваният предмет е Стока, която бързо се разваля или е с кратък срок на годност;
     • Договор, в който, предоставяната Стока е предмет, доставян в запечатан пакет, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради съображения, свързани със здравето или хигиената и ако опаковката е разпечатана след доставка;
     • Договор, в който продаваните предмети са Продукти, които след доставката, поради тяхното естество, са неразривно свързани с други вещи;
     • Договор, в който продаваният предмет са алкохолни напитки, чиято цена е била съгласувана при сключването на Договора за продажба, а доставката им може да се извърши едва след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, които търговецът не контролира;
     • Договор, в който Потребителят специално е поискал, Продавачът да дойде при него, за неотложни ремонти или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от тези, които Потребителят е поискал или предоставя Стоки, различни от резервните части, необходими за ремонт или поддръжка, Потребителят има право на отказ за допълнителните услуги или стоки;
     • Договор, в който предмет на договора са аудио или визуални записи или компютърен софтуер, доставяни в запечатан пакет, ако опаковката е била разпечатана след доставка; доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент;
     • Договор, сключен чрез публичен търг;
     • Договори за предоставяне на помещения, различни от тези за жилищни нужди, превоз на товари, автомобили под наем, обществено хранене, услуги за отдих, развлекателни, спортни и културни събития, ако в договора е отбелязан деня или срок на изпълнение;
     • Договор за доставка на цифрово съдържание, което не се съхранява на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди изтичането на срока за отказ от договора и след като е бил информиран от Продавача за загубата на право на отказ.
   • Процедура за рекламация
    1. Продавачът разполага с достатъчно формализирана процедура за подаване на рекламации и признава рекламации в съответствие с настоящата процедура.
    2. Клиентът има право да подаде рекламация, както относно изпълнението на договора за продажба, така и относно изпълнението на договора за предоставяне на електронни услуги.
    3. При изпълнението на договора за продажба Продавачът се задължава да достави Стоките без недостатъци. Продавачът носи отговорност пред Клиента съгласно търговска гаранцията за дефекти при условията на чл. 556-576 от Гражданския кодекс.
    4. Рекламациите трябва да се изпращат на следния адрес:
     Коллибре България ООД
     Пловдив, България
     ул. Санкт Петербург №1
     presiana@collibre.eu.
    5. Обикновено е препоръчително закупената стока да бъде изпратена на Продавача заедно с рекламацията, за да може той да я прегледа.
    6. Препоръчително е Клиентът да посочи в описанието на рекламацията следното: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, по-специално вида и датата на поява на дефекта; (2) искане за начина на привеждане на стоките в съответствие с Договора за продажба или декларация за намаляване на цената или отказ от Договора за продажба;
    7. Продавачът се задължава: да разгледа всяка рекламация в рамките на 14 дни. В случай на недостатъци в рекламацията, Продавачът призовава Клиента да я допълни в необходимата степен незабавно, но не по-късно от 7 дни от датата на получаване на поканата от Клиента.
    8. Ако Клиент, който е потребител, е поискал замяна на стока или отстраняване на дефект, или е направил декларация за намаляване на цената, като е посочил сумата, с която трябва да се намали цената, и Продавачът не е отговорил на това искане в рамките на 14 календарни дни, се счита, че искането е било прието от Продавача за основателно.
    9. В изпълнение на договора за предоставяне на услуги по електронен път, Клиентът може да подава рекламации до Продавача във връзка с функционирането на Магазина и използването на Услугите. Рекламациите могат да се подават в писмен вид на адреса, посочен в ал. 4.
   • Извънсъдебни методи за рекламации и търсене на обезщетения
    1. Продавачът информира за възможността за използване на извънсъдебна процедура за подаване на рекламации и искове за обезщетения. Тяхното използването е доброволно и може да се осъществи само ако и двете страни по спора са съгласни на това.
    2. Клиентът, който е Потребител, има право например да се обърне към постоянния съд за защита на потребителите, действащ към Търговската инспекция, с искане за разрешаване на спор, произтичащ от сключен Договор за продажба;
    3. Въз основа на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. Ви информираме, че на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    4. е налична платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и търговци на равнище ЕС (платформа за ODR). Платформата ODR е уебсайт за обслужване на едно гише за потребители и търговци, които искат извънсъдебно да разрешат спор относно договорни задължения, произтичащи от договор за онлайн продажба или услуга.
   • Разпоредби относно Предприемачите (B2B)
    1. В съответствие с член 558 § 1 от Гражданския кодекс, търговската гаранция, предоставяне от Продавача спрямо Клиент, който е предприемач, е изключена.
    2. Продавачът има право да се откаже от Договор за продажба, сключен с Предприемач, в срок от 14 дни от сключването му. Отказът от договора за продажба в този случай може да бъде направен без посочване на причина и не дава право на Клиента да предявява каквито и да било претенции към Продавача.
    3. За Клиенти, които са предприемачи, Продавачът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително изискването за извършване на пълно или частично предплащане, независимо от избрания от Клиента начин на плащане и факта на сключване на Договор за продажба.
    4. В момента, в който Продавачът предаде стоките на превозвача, ползите и тежестите, свързани със стоките, както и опасността от случайна загуба или повреда, преминават върху Клиента, който е Предприемач. В такъв случай Продавачът не носи отговорност за каквито и да било загуби, щети или повреди на стоките, възникнали от момента на приемане на стоките за транспортиране до момента на предаването им на Клиента, както и за всяко забавяне на транспортирането на пратката.
    5. Разрешаването на спорове, възникнали между Доставчика и Клиента, който е Предприемач, се уреждат в съда по подсъдност на седалището на Продавача.
   • Клауза за форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила)
    1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на някое от задълженията си, ако това неизпълнение е причинено от непредвидимо събитие извън нейния контрол или форсмажорно събитие, включително, но не само, епидемия, наводнение, пожар, буря, недостиг на суровини, транспортна стачка, частична или пълна стачка или блокада. Страната, която е засегната от такива събития, трябва да уведоми другата страна незабавно, но не по-късно от 5 работни дни след настъпването на въпросното събитие.
    2. Страните се съгласяват, че ще полагат съвместни усилия да изпълнят задълженията си по най-добрия възможен начин по време на продължаването на такива събития.
    3. Тази клауза по никакъв начин не ограничава правата на потребителите.
   • Защита на личните данни
    1. Личните данни, предоставени от Клиентите, се събират и обработват от Продавача в съответствие с приложимите закони и в съответствие с Политиката за поверителност.
    2. Продавачът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните лични данни.
    3. Допълнителни обяснения относно защитата на личните данни се съдържат в „Политиката за поверителност“, налична на Уебсайта.
   • Заключителни разпоредби
    1. Всички права върху Интернет магазина, включително авторските права, правата на интелектуална собственост върху наименованието му, интернет домейна, уебсайта на Интернет магазина, както и върху формулярите, логотипите, принадлежат на Продавача и използването им може да става само по начина, посочен и съобразен с Общите условия.
    2. Правото, приложимо към договорите с Клиенти, е правото на Република Полша. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки, съставена във Виена на 11 април 1980 г., не се прилага.
    3. Изборът на полското право като приложимо право не лишава потребителите от защитата, която им предоставя правото на обичайното им местопребиваване в ЕС.
    4. За въпросите, които не са предвидени в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс.
    5. Всеки клиент ще бъде информиран за всички изменения на настоящите Общи условия чрез информация на началната страница на интернет магазина, съдържаща резюме на измененията и датата, на която те влизат в сила.

   23.12.2020

    

    

   Приложение № 1

    

    

    

   Стандартен формуляр за отказ от договор

   (попълва се и се връща само ако желаете да се откажете от договора)

    

   ………………………………..

   ………………………………

   ……………………………….

   ……………………………….

    

    

    

    

   С настоящото се отказвам/отказваме (*) от договора за продажба на следните стоки/предоставяне на следната услуга (*)/доставка на цифрово съдържание (*):

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    

   Дата на поръчката(*)/получаването на (поръчка за услуга, цифрово съдържание/получаване на стоки)

    

   ……………………………………………………………………………………

    

    

   Име и фамилия (Наименование) на потребителя(ците) (*):

    

   …………………………………………………………………………………………

    

   Адрес на потребителя(ите):

    

   ………………………………………………………………………………………

    

    

   Подпис на потребителя(ите) (само ако формулярът е изпратен на хартия):

    

   ………………………………………………………………………………..

    

    

    

   *) ненужното се зачерква

    

    

    

   ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

   Общи условия на промоцията „АКТИВЕН УИКЕНД С КОД: ACTIVE20”

   1. Промоцията „Активен уикенд с код ACTIVE20“ (наричана по-долу: „Промоция“) – се състои в това, че при закупуване на продукт ACTIVE COLLAGEN DRINK в магазина COLLIBRE.EU, стойността (цената) на продукта след въвеждане на кода „Active20“ се намалява с 20%.
   2. Промоцията е валидна от 15:00 ч. на 19.02.2021 г.до 15:00 ч. на 22.02.2021 г.
   3. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете на отдел Обслужване на клиенти на адрес info@COLLIBRE.EU или изпратете съобщение на страницата на collibre във Facebook.
   4. Участие в Промоцията изразява съгласието на участника с условията на Промоцията, както са изложени в настоящите Общи условия.
   5. Промоцията не се кумулира с промоции на уебсайта collibre.eu и други активни кодове за отстъпка.
   6. Стоките, закупени в рамките на Промоцията, подлежат на замяна и връщане в съответствие с Общите условия на магазина collibre.eu, налични на адрес: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/
   7. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс и Общите условия на онлайн магазина Collibre.eu, които са налични на адрес https://collibre.eu/regulamin-sklepu/. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, свързани с тази промоция, ще бъдат разрешавани от общия съд в съответствие с общата юрисдикция.

    

   Общи условия за промоцията „Луд уикенд с код: w25“

   1. Промоцията „Луд уикенд с код: w25“ (наричана по-долу: „Промоция“) – се състои в това, че при закупуване на продукти COLLAGEN DRINK в магазина COLLIBRE.EU стойността (цената) на продукта след въвеждане на кода „w25“ се намалява с 25%.
   2. Промоцията е валидна от 15:00 ч. на 27.02.2021 г. до 23:59:00 ч. на 28.02.2021 г.
   3. Броят на талоните за отстъпка, които могат да се използват през периода на промоцията, е 250.
   4. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете на отдел Обслужване на клиенти на адрес info@COLLIBRE.EU или изпратете съобщение на страницата на collibre във Facebook.
   5. Участие в Промоцията изразява съгласието на участника с условията на Промоцията, както са изложени в настоящите Общи условия.
   6. Промоцията не се кумулира с промоции на уебсайта collibre.euи други активни кодове за отстъпка.
   7. Стоките, закупени в рамките на Промоцията, подлежат на замяна и връщане в съответствие с Общите условия на магазина collibre.eu, налични на адрес: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/
   8. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс и Общите условия на онлайн магазина Collibre.eu, които са налични на адрес https://collibre.eu/regulamin-sklepu/. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, свързани с тази промоция, ще бъдат разрешавани от общия съд в съответствие с общата юрисдикция.

    

   Общи условия за промоцията „БЪДЕТЕ СИЛНИ С КОД: ALL18”

   1. Промоцията „БЪДЕТЕ СИЛНИ С КОД: ALL18″ (наричана по-нататък: „Промоция“) – се състои в това, че при закупуване на продукти COLLAGEN DRINK в магазина COLLIBRE.EU стойността (цената) на продукта след въвеждане на кода „ALL18“ се намалява с 18%.
   2. Промоцията е валидна от 15:00 ч. на 23.02.2021 г. до 23:59 ч. на 28.02.2021 г.
   3. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете на отдел Обслужване на клиенти на адрес info@COLLIBRE.EU или изпратете съобщение на страницата на collibre във Facebook.
   4. Участие в Промоцията изразява съгласието на участника с условията на Промоцията, както са изложени в настоящите Общи условия.
   5. Промоцията не се кумулира с промоции на уебсайта collibre.euи други активни кодове за отстъпка.
   6. Стоките, закупени в рамките на Промоцията, подлежат на замяна и връщане в съответствие с Общите условия на магазина collibre.eu, налични на адрес: www.collibre.eu/regulamin-sklepu/
   7. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс и Общите условия на онлайн магазина Collibre.eu, които са налични на адрес https://collibre.eu/regulamin-sklepu/. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, свързани с тази промоция, ще бъдат разрешавани от общия съд в съответствие с общата юрисдикция.

    

    

   Общи условия на промоциията „БЮЛЕТИН: БЮЛЕТИН“

   1. Промоцията „ЗАПИШИ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА“ (наричана по-нататък: „Промоция“) – се състои в това, че при закупуване на продукти в магазина COLLIBRE.EU, стойността (цената) на тези продукти след въвеждане на кода „NEWSLETTER“ се намалява с 20%.
   2. Промоцията е валидна от от 12:00 ч. на 15.09.2020 г. до нейното анулиране.
   3. Промоцията е валидна за един продукт при една покупка и е еднократна за всеки регистриран или нерегистриран потребител.
   4. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете на отдел Обслужване на клиенти на адрес info@COLLIBRE.EU или изпратете съобщение на страницата на collibre във Facebook.
   5. Участие в Промоцията изразява съгласието на участника с условията на Промоцията, както са изложени в настоящите Общи условия.
   6. Промоцията не се кумулира с промоции на уебсайта collibre.eu и други активни кодове за отстъпка.
   7. Стоките, закупени в рамките на Промоцията, подлежат на замяна и връщане в съответствие с Общите условия на sklepucollibre.eu, налични на адрес: https://collibre.eu/regulamin-sklepu/
   8. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс и Общите условия на онлайн магазина Collibre.eu, които са налични на адрес https://collibre.eu/regulamin-sklepu/. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, свързани с тази промоция, ще бъдат разрешавани от общия съд в съответствие с общата юрисдикция.

    

   Правила и условия на промоцията „2×30+2 + 15+1 безплатно“

   1. Промоцията е валидна само за 2 еднакви пълни комплекта за месечни терапии. При закупуване на 2 комплекта от една и съща категория (30+2) клиентът получава безплатно комплекта 15+1.
   2. Промоцията е валидна от 15:00 ч. на 23.04.2021 г. до 15:00 ч. на 26.04.2021 г.
   3. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете на отдел Обслужване на клиенти на адрес info@COLLIBRE.EU или изпратете съобщение на страницата на collibre във Facebook.
   4. Участие в Промоцията изразява съгласието на участника с условията на Промоцията, както са изложени в настоящите Общи условия.
   5. Промоцията не се кумулира с промоции на уебсайта collibre.eu и други активни кодове за отстъпка.
   6. Стоките, закупени в рамките на Промоцията, подлежат на замяна и връщане в съответствие с Общите условия на sklepucollibre.eu, налични на адрес: https://collibre.eu/regulamin-sklepu/

   7. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия, се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс и Общите условия на онлайн магазина Collibre.eu, които са налични на адрес https://collibre.eu/regulamin-sklepu/. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията, свързани с тази промоция, ще бъдат разрешавани от общия съд в съответствие с общата юрисдикция.